Företag

Beroende - ett kostsamt arbetsmiljöproblem som är vanligare än vi tror 

Missbruk och beroende ligger bakom många av sjukskrivningarna i arbetslivet, vilket innebär en stor kostnad för företagen. Säkerhetsrisker, samarbetssvårigheter och kundförluster är några av de konsekvenser som kan uppstå för företaget. Utöver detta kostar missbruk även i form av minskad effektivitet i hela arbetsgruppen.

Det är svårt att upptäcka missbruk på arbetsplatsen

Som med alla komplexa problem så finns det givetvis flera orsaker till detta:

Din medarbetare har problem med alkohol eller droger men inser inte detta själv, på grund av att hen blir blind inför sina egna problem.

Din medarbetare upplever inte att det är alkoholen eller drogerna som är problemet, utan att grundorsaken är en annan t.ex. hälsoproblem, stress eller familjeproblem.

Din medarbetare jobbar hemifrån oftare eller har upprepad korttidsfrånvaro.

Din medarbetare är sjukskriven för stress, depression, ångest, sömnproblem, utbrändhet eller annat och fokus läggs på dessa symptom istället för på missbruket.

Kollegor och chefer försöker hjälpa och skydda medarbetaren från de negativa konsekvenser som missbruket för med sig. Detta kan ha en omvänd effekt som förvärrar missbruket så att det kan fortgå oupptäckt på arbetsplatsen.

Kollegor och chefer vill inte besvära med ”jobbiga frågor”. De vill vara säkra på att det de misstänker är rätt innan de agerar och skjuter därför upp eller undviker att fråga, vilket gör att medarbetaren inte får hjälp.

Avsaknad av en alkohol- och drogpolicy hos många företag gör att det blir extra svårt att agera i frågan som ansvarig chef.

Hur hjälper man en medarbetare?

När det är dags att agera och ta tag i problemet blir det ofta en långdragen process som tar mycket energi och tid från dig och resten av arbetsgruppen. Många gånger erbjuds behandling i öppenvård, men det är inte ovanligt att missbruket ändå fortsätter på grund av att det är svårare att sluta missbruka när man befinner sig i sin hemmiljö.

Att åka iväg på rehabilitering är ett alternativ som är fördelaktigt ur flera aspekter.

Det är betydligt lättare att avstå från alkohol och droger när man helt och hållet kan fokusera på behandlingen och släppa sin vardag.

Medarbetaren får tid och möjlighet att göra en bra handlingsplan för en framgångsrik rehabilitering vid hemkomsten

Du som chef får möjlighet att förbereda dig för rehabprocessen på hemmaplan i lugn och ro

Behandling utomlands efterfrågas ofta av personer som vill ha speciell diskretion eller av dem som vill kunna fokusera på sin rehabilitering fri från de krav som vardagen innebär.

Efter många års erfarenhet av att arbeta med beroendeproblematik inom företag, vet vi att det kan vara svårt och även kostsamt att undvara en medarbetare under en längre tid. Därför erbjuder vi en intensivbehandling på 14 dagar.

  • Info

    • Kostnaderna för produktionsbortfall på grund av alkohol uppgår till 35 miljarder kronor per år
    • 32 000 produktiva arbetstimmar försvinner varje vecka på grund av bakfylla
    • Varje år tas mer än 625 000 alkoholrelaterade sjukskrivningsdagar ut
    • (Källa: Ramboll)